Amber

Amber staat voor een verzameling van Eco-waarden met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Deze Eco-waarden: KRINGLOOP, BIODIVERSITEIT, DUURZAAMHEID, EVENWICHT en KLIMAAT vormen de basis voor een duurzaam ecologisch advies bij de inrichting en het beheer van tuinen, wijken, parken, school- en werkomgevingen, bedrijventerreinen,...

Omdat Amber de afgelopen decennia evolueerde van ‘meer natuur en minder afval’ naar ‘duurzaam en afvalarm’ werd in 2017 de vijfde Eco-waarde ‘KLIMAAT’ toegevoegd. Klimaat wordt binnen alle levensdomeinen een steeds groter thema. Uit verschillende studies blijken klimaatadaptatiemaatregelen zoals meer groeninrichting, naast de vermindering van CO2-uitstoot en het beperken van fijn stof, een belangrijke maar vaak vergeten actiepunt te zijn.

Amber is een project van Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen. De kennisuitwisseling gebeurt in de Amber-tuin op het domein Kiewit (Hasselt), tijdens Amberworkshops en in Amberadviezen.

Niet alle tuinen en openbare groene ruimten worden ingericht en aangeplant volgens de meest duurzame principes. Vaak worden verkeerde keuzes gemaakt en produceren tuinen en openbare groene ruimten veel groenafval. Hierdoor kruipen er jaarlijks aardig wat onderhoudsuren en kosten in. Daarnaast biedt de tuin of openbare groene ruimte weinig meerwaarde voor natuur, milieu en klimaat.

Limburgse gemeenten en Diest kunnen beroep doen op een Amberadviseur voor een gratis advies voor hun openbaar groen. In een Amberadvies wordt rekening gehouden met de vijf Eco-waarden en de Biotoopcoëfficiënt. Beiden vormen een leidraad bij het ontwerp, de inrichting, het onderhoud of de omvorming van openbare groene ruimten.

Een gemeente kan ook bij een Amberadviseur terecht voor een planscreening. Wij screenen plannen in de voorontwerpfase zodat deze nog bijgestuurd kunnen worden.

Amber reikt ook een Amberlabel uit aan groenbedrijven. Bedrijven die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de vijf Eco-waarden, krijgen een Amberlabel. Deze bedrijven worden Amberbedrijven genoemd.

Jaarlijks zet Amber een thema in de kijker waar de Amberadviseurs extra aandacht aan besteden. Voor 2019 is het Amberthema 'Bloemrijke graslanden'. Voor 2020 is het Amberthema 'Boomspiegels'.

Naast een Amberadvies, kan u bij onze Amberadviseurs terrecht voor een Amberontwerp. Onze landschapsarchitecten maken ontwerpen voor ecologische (semi-)openbare groene ruimten. Een Amberontwerp behoort niet tot onze gratis dienstverlening.

 

Amberadvies

Eco-waarden

Biotoopcoëfficiënt

 

Amberbedrijven

Amberthema's

Amberontwerp