Pesticidenreductie

Sinds 2001 is er in Vlaanderen een regelgeving van kracht omtrent het geleidelijk afbouwen van het pesticidengebruik door openbare diensten. In navolging van deze wetgeving keurde het Vlaams Parlement in 2013 het nieuwe kaderdecreet Duurzaam Gebruik van Pesticiden goed. Met het nieuwe decreet geldt op heel wat bijkomende terreinen in de openbare ruimte een totaalverbod op het gebruik van pesticiden.

Totaalverbod op het gebruik van pesticiden geldt op volgende terreinen

  • Alle openbare ruimten in eigendom van openbare besturen zoals parken, wegen, voetpaden, stelplaatsen, werkplaatsen, begraafplaatsen, parkeerplaatsen, …
  • Terreinen van openbare instellingen (zelfs als deze privaat worden uitgebaat) zoals scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, crèches, OCMW, (psychiatrische) instellingen
  • Bus- en treinstations
  • Containerparken

De doelstelling van deze verruiming van de regelgeving is het beschermen van kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Daarbij wordt voornamelijk de focus gelegd op kinderen, zieken en ouderen. Daarnaast is ook het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de normen van de Europese kaderrichtlijn Water een belangrijk speerpunt. Afwijkingen van het verbod zijn enkel mogelijk onder specifieke omstandigheden via een afwijkingsaanvraag bij de VMM.

Om de overgang naar een pesticidenvrij beheer te vergemakkelijken is het van belang om de openbare ruimte op een onderhoudsvriendelijke manier in te richten. Dit leidt niet alleen tot een verminderde onkruidgroei, maar impliceert eveneens een arbeids- en kostenbesparing op lange termijn.  Een belangrijke uitdaging bij deze transitie is het sensibiliseren van alle betrokken partijen of m.a.w. het realiseren van een mentaliteitswijziging opdat kruiden in het straatbeeld weer aanvaardbaar worden.

Met deze handleiding wil Centrum Duurzaam Groen advies verlenen over het implementeren van een pesticidenvrij beleid met de nadruk op organisatie en sensibilisatie.

Alternatief onkruidbeheer

Communicatie

Voorbeelden

FAQ