Communicatie

De openbare besturen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie naar de particulieren en de andere openbare diensten toe wat betreft het terugdringen van het pesticidengebruik. Omdat het gebruik van pesticiden bij vele mensen diep ingebakken zit moet een verandering van denken en gedrag worden nagestreefd. Dat vergt een adequate planning en een rechtlijnige communicatie. Veranderingsmanagement dus!

Goede communicatie is de sleutel tot het bekomen van een verandering in gedrag en denken. Immers zal niet elke burger even overtuigd zijn van de noodzaak om pesticidenvrij te beheren. Een kwade telefoon, omwille van meer groen in het straatbeeld, naar milieudienst of burgemeester zal voor de meeste gemeenten erg bekend in de oren klinken.

 

Eénduidige communicatie

Bij elke communicatie over pesticidenvrij beheer die vanuit de gemeente naar de burger vertrekt is het van groot belang dat deze steeds op dezelfde lijn zit. Burgemeester of schepen, milieuambtenaar, technische dienst en zelfs de gemeentearbeiders moeten duidelijk aan het zelfde zeil trekken. Bewustwording start dus bij de eigen diensten. Vaak is vorming hier aangewezen!

Belangrijk is wel dat er geen valse verwachtingen worden geschapen naar de burgers toe. Het eindbeeld van pesticidenvrij beheer is en blijft anders dan dat van beheer met pesticiden.

 

Het goede leven is aan de positivo’s!

Pesticidenreductie en de resultaten ervan komen al snel terecht in het vakje van de klagers. Bekijk de nieuwe regels positief en communiceer over de positieve elementen die ze met zich meebrengen:

  • Bloemenrijke gemeente
  • Gezonde leefomgeving
  • Verhoogde biodiversiteit (bijen, vlinders, vogels, …)
  • Benadruk de schoonheid van een groenere omgeving.

 

De communicatiekanalen

Het gebruik van verschillende communicatiekanalen vergroot de kans dat elke burger wordt bereikt.

De gemeentelijke website

Plaats met een foto of slogan een aandachtstrekker op de homepagina die leidt naar meer maar eenvoudige uitleg.

Het gemeentelijk infoblad

Publiceer een duidelijk artikel omtrent de verandering in het beheer in de gemeente. Schrijf zelf een artikel of maak gebruik van het voorbeeldartikel uit deze leidraad.

Gemeentelijke nieuwsbrief

Een geschikt kanaal om actuele informatie te verschaffen omtrent beheer dat aan de gang is. Verwijs steeds ook naar de website.

Telefonisch en via e-mail

Bereid elke dienst voldoende voor om éénduidig en gestroomlijnd op vragen van burgers te antwoorden.

Sociale media (Facebook, Twitter, …)

Gebruik sociale media om met foto’s en misschien zelfs filmpjes het pesticidenvrij beheer te duiden.

 

Waarover communiceren?

De wetgeving

Geef een duidelijk overzicht van de wettelijke verplichtingen van de gemeente.

Het nut van pesticidenvrij beheer

Schets het nut en de gevolgen van pesticdenvrij beheer voor het leefmilieu, de biodiversiteit, het straatbeeld maar ook voor bijvoorbeeld het gemeentelijk budget.

Alternatieve beheermethodes

Bespreek welke alternatieve beheermethodes de gemeente toepast in de plaats van pesticiden. Wat zijn de voordelen van deze methode en wat zijn de eventuele nadelen.

Uitdagingen en problemen

Duidelijke communicatie over de uitdagingen die pesticidenvrij beheer met zich meebrengen is van groot belang. Belicht ook de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Spreek bijvoorbeeld ook over het gebruik (en het verbod erop) van pesticiden op voetpaden en bermen.

Klachten

Waar kunnen inwoners terecht met klachten? Geef een e-mailadres, telefoonnummer of website mee.