Klimaatbomen voor steden en gemeenten

 

Met het project ‘Ruimte voor Bomen’ gaan wij in de Limburgse steden en gemeenten en in de stad Diest ’Klimaatbomen’ planten. Op deze manier geven we gemeenten een extra duwtje in de rug om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Gemeenten die de engagementsverklaring ‘Ruimte voor Bomen’ ondertekenen, krijgen klimaatbomen die zij kunnen planten in de woon-, werk- en leefomgeving.

Alle Limburgse steden en gemeenten en de stad Diest hebben in 2017 de engagementsverklaring ‘Ruimte voor Bomen’ ondertekend en engageren zich om :

 1. in de woon-, werk- en leefomgeving klimaatbomen aan te planten op plaatsen waar de klimaatbomen gezond kunnen uitgroeien en een meerwaarde betekenen voor de algemene levenskwaliteit;
 2. iedere geschonken klimaatboom optimale kansen te geven en laten uit te groeien tot een volwassen boom die niet gekapt wordt zolang hij in een gezonde en stabiele toestand verkeerd (de klimaatbomen mogen enkel gekapt worden als deze ziek of versleten zijn en alzo een gevaar kunnen vormen voor de burger);
 3. een duurzame bomenvisie uit te werken i.s.m. Centrum Duurzaam Groen en deze visie toe te passen binnen de gemeente;
 4. met zorg en volgens een duurzame bomenvisie haar bomenbestand uit te breiden en te beheren;
 5. binnen de termijn van 5 jaar (tegen 31 december 2022) een bomenplan op te stellen;
 6. bij nieuwe ruimtelijke projecten rekening te houden met een maximaal behoud van de bestaande bomen;
 7. ernaar te streven dat er nieuwe klimaatbomen voorzien worden in nieuwe ruimtelijke projecten.

 

Hoe gaan wij te werk?

Iedere gemeente kan jaarlijks aan Centrum Duurzaam Groen locaties doorgeven om klimaatbomen te planten. Wij screnen de locaties op hun geschiktheid. Indien een locatie in aanmerking komt, werken we samen met de gemeente het project verder uit en doen we een soortenvoorstel. Belangrijk is dat de locaties gelegen zijn in de woon-, werk- of leefomgeving. Wat verstaan wij onder de woon-, werk- en leefomgeving? Dit zijn locties waar veel verhardingen en gebouwen aanwezig zijn, dit zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Locaties die in aanmerking komen voor klimaatbomen zijn:

 • in centra van steden en gemeenten
 • in dorpscentra
 • in woonwijken en woonkernen
 • langs wegen op plaatsen waar veel woningen staan (laanbomen)
 • stadsbossen in de buurt van gebouwen
 • minibossen in de buurt van gebouwen
 • op bedrijventerreinen
 • bij woonzorgcentra (in de tuin van de woonzorgcentra)
 • bij scholen en kindercrèches (op de speelplaats)
 • bij jeugdlokalen
 • bij (semi-)openbare gebouwen
 • op sportterreinen
 • op parkeerpleinen
 • op marktplaatsen en pleinen
 • in speeltuinen en op speelpleintjes
 • in parken
 • op overhoekjes
 • op ronde punten
 • op begraafplaatsen

Locaties die niet in aanmerking komen voor klimaatbomen zijn:

 • in buitengebied (locaties waar weinig of geen gebouwen staan)
 • in natuurgebieden
 • langs verbindingswegen tussen gemeenten en dorpen (waar geen huizen staan)
 • groenbuffers (vb. industriezone)

Klimaatbomen komen niet in aanmerking om gezonde bomen te vervangen! Klimaatbomen komen wel in aanmerking om invasieve exoten te vervangen (Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, Acacia).

De gekozen locaties en boomsoorten worden voorgelegd aan de vakjury klimaatbomen. Deze vakjury beslist of de locaties en boomsoorten in aanmerking komen. De vakjury bestaat uit specialisten van Centrum Duurzaam Groen, Limburg.net, de Hogeschool PXL, de VVOG, boomverzorgers en de bomenwerkgroep van LIKONA.

Het te besteden projectbudget ligt vast. Vanuit het CO2-fonds wordt jaarlijks € 0,20 per inwoner voorzien om klimaatbomen te planten. Dit komt neer op jaarlijks een bedrag van ± € 176.000. De noodzaak of de objectieve behoefte aan klimaatbomen relateert met de inwonersdruk per gemeente.

De engagementsverklaring en de begeleidende nota bij de engagementsverklaring vindt u hier.

 

Ontdek op de kaart hoeveel klimaatbomen uw gemeente al heeft aangeplant.

Sinds de start van het project op 20 november 2017 hebben wij in Limburg 8.961 klimaatbomen geplant (februari 2024)!

Geef een locatie door!

Ken je zelf een mooie locatie waar we een klimaatboom kunnen planten?

Dan kan u hier de locatie aan ons melden:

13 + 4 =