Landschapsplan Genk Zuid

Samen met haar partners werkt Centrum Duurzaam Groen aan de opmaak van een landschapsplan voor het industrieterrein Genk Zuid. De opmaak van dit plan, in opdracht van de stad Genk, kadert binnen de globale Cleantech visie voor het industrieterrein. Dit terrein omvat ongeveer 900 ha en 300 bedrijven.

Het landschapsplan heeft tot doel om op termijn een transitie te realiseren naar duurzaam landschappelijk groen, zowel op het openbaar domein als op de individuele bedrijfsterreinen.
Onder duurzaam groen verstaan we onder meer de inpassing in en de aanpassing aan de oorspronkelijke natuurlijke omgeving, het verhogen van de biodiversiteit en de natuurwaarde, afvalbeperking door de keuze voor de juiste beplanting en aangepast beheer, de keuze voor ecologisch onderhoud.
Duurzaam ecologisch groenbeheer resulteert op termijn in minder onderhoud en minder kosten.

De uit te voeren opdracht omvat volgende onderdelen :

  • De studie van de voorgeschiedenis van het terrein en de relatie met de omgeving
  • Een enquête bij de bedrijven op het industrieterrein over het huidige groenbeheer, de kosten en de bereidheid tot toekomstige aanpassingen
  • De inventarisatie van het openbaar domein en de individuele bedrijfsterreinen
  • De opmaak van de visie en de doelstellingen voor het toekomstig duurzaam groenbeheer
  • Een voorstel tot omvorming op langere termijn
  • Een kosten/baten analyse voor deze omvorming en het toekomstig aangepast beheer.

De opdracht wordt uitgevoerd in nauw overleg met de stad Genk en de bedrijven, die via enkele infosessies geïnformeerd worden over de doelstellingen, de resultaten en de concrete voorstellen.

Voor de opmaak van het landschapsplan werkt Centrum Duurzaam Groen samen met haar partners, meer bepaald Hogeschool PXL, De Winning en de Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK).
Tevens werken studenten van de afdeling Groenmanagement van Hogeschool PXL mee aan de uitvoering van de opdracht.

De opdracht werd eind november 2012 aangevat. Het einde is voorzien tegen begin 2026.