Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen

 

Centrum Duurzaam Groen sloot zich aan bij de Green Deal Natuurinclusieve parkeerterreinen als ondersteunende partner (jan. 2024 – jan. 2027).

Parkeerterreinen palmen vaak een groot oppervlak in. Nog te vaak zijn deze oppervlakken verhard. Ze brengen daardoor heel wat negatieve klimaateffecten met zich mee:

 • ze vergroten het barrière-effect voor fauna
 • ze sluiten de bodem volledig af
 • ze verstoren de waterbalans
 • ze dragen bij aan het stedelijk hitte-eilandeffect

Kortom, ze zijn een belangrijke klimaathefboom waarvan het potentieel nog onvoldoende wordt onderzocht en benut. Dit is enerzijds te wijten aan het gebrek aan kennis(deling). Anderzijds kunnen struikelblokken in het beleid zorgen voor uit- en afstel van projecten. Hierdoor zijn de projecten die vandaag de dag geïmplementeerd worden vaak niet ambitieus genoeg en krijgt een ontwerp binnen het gekende kenniskader vaak de bovenhand. Ook de vrees voor oplopende beheerskosten en onvoorziene ongemakken nadien houdt de integratie van natuur op parkeerterreinen vaak tegen.
Dit kan en moet anders.

Gelukkig schuilt er in die parkeerterreinen ook een groot potentieel!

De biodiversiteit kan verhoogd worden door:

 • de toevoeging van bomen en heggen als afscheiding
 • een bestuiversvriendelijke plantenkeuze te handhaven
 • ruimte te voorzien voor nestkasten, insectenhotels en meer

Gaan we een groen stapje verder? Dan:

 • kunnen bodemfuncties hersteld worden door ontharding
 • kan de waterbalans gereguleerd worden door toepassing van o.a. waterdoorlatende materialen, infiltratiegreppels en wadi’s
 • kunnen nieuwe functies als laadpalen en auto- of fietsdelen toegevoegd worden

De Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen wil dit potentieel volop onderzoeken en concrete oplossingen naar voren schuiven. Vragen als ‘Hoe kan ik meer natuur integreren op het parkeerterrein?’, ‘Welke onthardingsmethoden passen bij mijn project?’, ‘Wat met beheer en monitoring nadien?’ en ‘Hoe krijgen we belanghebbenden mee over de streep?’ willen we de komende jaren beantwoord zien.

De Deal valt onder het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers 2022-2030 dat de negatieve populatietrend van wilde bestuivers wil tegengaan. Er zal daarom extra aandacht gaan naar het boosten van de biodiversiteit en het creëren van ruimte voor wilde bestuivers.

De Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen streeft ernaar zoveel mogelijk bestaande en toekomstige parkeerterreinen, verspreid over heel Vlaanderen, natuurinclusief te maken. De opgedane kennis en leerlessen binnen deze Green Deal zullen tevens dienen als input voor een allesomvattend draaiboek met gestandaardiseerde natuurinclusieve oplossingen. Zo zal er in de toekomst hopelijk sneller gekeken worden naar natuurinclusieve methoden bij de (her)aanleg van parkeerterreinen en wordt er op termijn meer ruimte voor wilde bestuivers gecreëerd.

Doelstellingen:

 1. Het faciliteren van kennisuitwisseling over wilde bestuivers en natuurinclusieve parkeerterreinen
 2. Het uitzicht van traditioneel verharde parkeerterreinen herdenken en natuurinclusieve parkeerterreinen als nieuwe norm introduceren
 3. Het aantal natuurinclusieve parkeerterreinen in Vlaanderen verhogen
 4. Biodiversiteit op parkeerterreinen verhogen
 5. Bijdragen aan de Vlaamse doelstelling voor wilde bestuivers
 6. Bezorgdheid op vlak van onderhoud en beheer opklaren
 7. Het ontwikkelen van een beleidsvisie en/of -instrumenten

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.