Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit

 

Centrum Duurzaam Groen sloot zich aan bij de Green Deal Bedrijven & Biodiversiteit als ondersteunende partner (sept. 2018 – sept. 2021).

Vlaanderen is een regio met veel bedrijventerreinen. Een aanzienlijk deel daarvan wordt nog niet duurzaam beheerd, waardoor er nog veel kansen liggen. Bedrijventerreinen kunnen namelijk een belangrijke rol spelen in de context van klimaat, biodiversiteit en welzijn als ze op een natuurlijke wijze worden ingericht en beheerd.

Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Meer specifiek zijn de doelstellingen van deze Green Deal:

  • de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
  • het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
  • het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren
  • kennis opbouwen over het thema door een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving in kaart brengen en een evaluatie op te maken via rapportering en beleidsaanbevelingen

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.