Ecologisch beheer van kleine waterlopen

Centrum Duurzaam Groen is eind 2009 gestart met het project “Ecologisch beheer van kleine waterlopen”.

De Winning, partner van Centrum Duurzaam Groen, diende dit project in 2008 in bij het Fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen in de categorie product- en bedrijfsinnovatie. Gedurende de projectperiode, die loopt tot 31 december 2011, zal een projectmedewerker onderzoek doen naar de nieuwe niche rond het ecologisch beheer van waterlopen 3de categorie en niet ingeschreven waterlopen.

Binnen dit project doet Centrum Duurzaam Groen onderzoek naar de ontwikkeling van vernieuwende mechanisatie en werktuigen die leiden tot betere en arbeidsvriendelijkere mogelijkheden om waterlopen ecologisch te beheren, in te richten en exotenvrij te houden.
Dit project moet op termijn leiden tot bijkomende tewerkstelling binnen de sociale economie.

Begin 2010 werden contacten gelegd met verschillende actoren uit sociale en reguliere economie ondernemingen, openbare besturen, vzw’s en onderwijsinstellingen om een samenwerkingsverband op te stellen. Samenwerking met de diverse betrokken instanties is belangrijk om alle mogelijke knelpunten en problemen die zich voordoen bij het beheer van kleine waterlopen in kaart te brengen en om via praktijkonderzoek oplossingen uit te werken.

Belangrijke knelpunten zijn het arbeidsintensief beheer en onderhoud van de waterlopen, o.m. met problemen op vlak van ergonomie, de afvoer en verwerking van vervuild slib en beheersresten, de achteruitgang van de biodiversiteit, gebrek aan vismigratie, de bestrijding van watergebonden pestsoorten, zwerfvuil, erosie, de toegankelijkheid van de waterlopen, enz.

Via het opzetten van enkele pilootprojecten i.s.m. de provincie Limburg, gemeenten, regionale landschappen, wateringen en scholen, zal praktijkgericht naar concrete oplossingen gezocht worden.

Samen met het Innovatiecentrum Limburg en Hogeschool PXL zal tevens onderzoek gebeuren naar de ontwikkeling van een compacte machine en/of aangepast ergonomisch handgereedschap waarmee op ecologische wijze kleine en moeilijk bereikbare waterlopen beheerd en exotenvrij gehouden kunnen worden.

Tenslotte zal onderzocht worden of het beheer van de waterloop en de oevers gelijktijdig in één werkgang kan gebeuren, welke de meest ecologische beheermethoden zijn, hoe vismigratie-knelpunten weggewerkt kunnen worden, hoe erosie in de waterloop voorkomen kan worden en op welke wijze de ecologische waarde en inrichting van waterlopen verhoogd kan worden.

In 2010 en 2011 werden vormingsinitiatieven georganiseerd over het ecologisch beheer van kleine waterlopen, waarbij de resultaten van het onderzoek en de nieuwe inzichten en ontwikkelingen ruim aan bod kwomen.

Voor meer informatie over dit project kan u contact opnemen met Kristof Odeur, projectverantwoordelijke, via kristof.odeur@dewinning.be of 089 36 49 82.