De Bestuivers

Bijen en bestuivers in het algemeen zijn levensnoodzakelijk voor mens en natuur. Ze zijn een essentieel onderdeel in de voortplanting van planten en de instandhouding van de biodiversiteit en zijn tevens van onschatbare economische waarde in de fruitteelt.
De laatste jaren staan de bestuivers echter sterk onder druk. Intensivering van de landbouw, gebruik pesticiden, vergrijzing van de imkerij, colony collapse disorder,…de lijst is lang. Een daling van het aantal bestuivers betekent per definitie een achteruitgang van de biodiversiteit.
Om hier een antwoord op te bieden heeft Centrum Duurzaam Groen samen met een aantal partners een project uitgewerkt om bestuivers, honingbijen en imkers te ondersteunen. Het project wil de achteruitgang van de bestuivers in de brede publieke belangstelling brengen en oplossingen aanreiken om de neerwaartse trend om te buigen.

Een eerste onderdeel van het project omvat de promotie van de bij. Hier wordt het belang van de bestuivers (bijen) onder de aandacht gebracht. Enerzijds door het imago van de imker af te stoffen, maar ook door de bestuivers dichter bij de bevolking te brengen.
Dit gebeurt door het promoten van bijenkasten in openbare ruimten, bij bedrijven en particulieren en via de opname van “bijenproducten” in het toeristisch aanbod. Meer in het algemeen wordt hier aandacht besteed aan het feit dat de imkerij een eeuwenoude ambacht is die niet verloren mag gaan.

De doelgroep is in brede zin iedereen – burger, bedrijfsleider, lokale overheden, … – en in beperkte zin vooral (nieuwe) imkers. Specifiek zal bijzondere aandacht besteed worden om bepaalde doelgroepen, bv. allochtonen, beter te bereiken.

Een tweede onderdeel omvat het imkercollectief. Hier wordt de nadruk gelegd op de praktische ondersteuning van (nieuwe) imkers door de organisatie van vorming, maar ook door het samenbrengen van imkers en (fruit)telers via een digitaal bestuivingplatform en het organiseren van een collectief oogst en verkoop systeem. Dit promoot het produceren en vermarkten van streekeigen en korte keten producten.

In dit project werkt Centrum Duurzaam Groen, promotor, samen met volgende partners : Insectencentrum Lieteberg, De Winning, Limburgse Imkersbond vzw, Proefcentrum Fruitteelt, Belgische Fruitveiling, Limburgse Tuinbouw Veiling, Veiling Haspengouw, Veiling Borgloon, stad Bilzen.
Centrum Duurzaam Groen zal tijdens de projectfase instaan voor de algemene coördinatie en opvolging, de financiële opvolging, de communicatie en promotie en het samenbrengen van bestaande en nieuwe partners. Hiervoor voorziet Centum Duurzaam Groen de inzet van een halftijd personeelslid.
Na afloop van de projectperiode wordt het verdere verloop van het project ingebed in de reguliere werking van het Insectencentrum Lieteberg.

Het project start in het voorjaar 2013 en loop ongeveer 2,5 jaar. Het totale budget tijdens de projectfase bedraagt 208.871 euro. Hiervan wordt 65 % gesubsidieerd in het kader van het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling (PDPO). De eigen inbreng van de diverse partners bedraagt 35 % van het projectbudget.