Adequaat vormingsmateriaal voor groenwerkers uit de sociale economie

In samenwerking met een aantal partners startte begin 2011 een project dat technische vorming op maat voor de doelgroep-medewerkers van sociale economie ontwikkelt.
Het project heeft als doel de kwaliteit van de uitvoering van het groenbeheer te verhogen en de band tussen beleid en uitvoering te versterken.
Uitgangspunt is het uitgebracht “Handboek Ecololgisch Groenbeheer door de Sociale Economie”.

Het project zorgt voor:

 • Een betere implementatie van de aanbevelingen van het handboek, gebaseerd op de doelstellingen van het Vlaamse beleid.
 • Een hoger kennisniveau voor de doelgroeparbeiders rekening houdend met hun eigen mogelijkheden, wat moet leiden tot een hogere betrokkenheid en een hoger emancipatieniveau.
 • Een betere marktpositie voor de sociale economie bedrijven.

Onder begeleiding van vzw VOSEC werken Centrum Duurzaam Groen en Inverde vorming op maat uit de verschillende doelgroepen van sociale economie.  Deze vorming wordt in de praktijk uitgetest. Meer specifiek richt het project zich tot de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de lokale diensteneconomie.
Aansluitend op de inhoud van hoger vermeld handboek worden 5 vormingsessies uitgewerkt. Elke sessie geeft met een concreet voorbeeld uitvoering aan een bepaald thema uit het handboek.

De vijf uitgewerkte thema’s zijn:

 • Inheemse bomen en struiken : hoe moeten de zaden geoogst en bewaard worden?
 • Exoten : welke technieken kan je best gebruiken voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers?
 • Veiligheid : hoe kan je jezelf het best beveiligen wanneer je werkt langs openbare wegen?
 • Pesticidenvrij beheer : hoe moet je werken met de verschillende machines om verhardingen onkruidvrij te houden?
 • Bermbeheer : welke soorten moet je sparen bij het maaien van bermen en hoe kan je die soorten herkennen?

De verspreiding van de resultaten van het project is van groot belang. Hiervoor zijn volgende acties voorzien:

 • Opmaak van een handleiding omtrent de gehanteerde methodieken en de inhoudelijke uitwerking van de behandelde thema’s.
 • Organisatie van een demodag waarbij de ontwikkelde vormingsessies opengesteld worden voor vormingsinstellingen en verantwoordelijken uit de sociale economie.
 • Opmaak van een brochure teneinde het project en de resultaten ruime bekendheid te geven.
 • Aanmaak van een specifieke webpagina bij Centrum Duurzaam Groen en Inverde betreffende de opgezette vorming.

Op deze wijze kunnen al de in de sector actieve vormingsinstellingen de ontwikkelde methodieken toepassen op hun eigen vormingsaanbod.

Het project wordt ondersteund vanuit de Vlaamse overheid via het programma “Innovatie binnen de Sociale Economie” en is een samenwerking tussen volgende partners: de sociale economie bedrijven Boskat vzw, Groenwerk vzw, Natuurwerk vzw, SPK vzw en Wase Werkplaats vzw, en de vormingsinstellingen Centrum Duurzaam Groen en Inverde.