Nieuws

Excursie bloemenweides en grasland in openbaar groen

Openbaar groen natuurlijker en met meer bloemen en kruiden inrichten en tegelijkertijd het onderhoud goedkoper en minder intensief maken? Dat wil toch iedereen!

Maar hoe begin je daaraan. Je kan bij Centrum Duurzaam Groen natuurlijk een cursus volgen of  kom met ons een kijkje nemen bij de groendienst van de gemeente Zonhoven. De groendienst is er gestart om op verschillende plaatsen (rond punt, bermen, sportpark, braakliggend terrein,...) natuurlijke bloemenweides en graslanden te ontwikkelen. Dit proces zit nog in een opstartfase en zal nog enkele jaren geduld vragen, maar toch zijn er al enkele fraaie resultaten te zien. Op termijn zal de biodivesriteit en het onderhoudsgemak er wel bij varen. 

Deze excursie wil op een laagdrempelige manier de deelnemers laten kennismaken met eenvoudige manieren om een andere, natuurvriendelijke manier openbaar groen te beheren.

Deze excursie is gratis, maar we vragen wel om in te schrijven: www.centrumduurzaamgroen.be/chronologisch-overzicht

Werken met de zeis

Na deze - laatste ? - winterprik kijken velen uit naar de zon, de lente, de zomer,… en enkelen ook al naar het hooiseizoen. Daarom kondigen we nu al aan dat we dit jaar de vorming ‘Werken met de zeis’ hebben opgenomen in ons programma. In samenwerking met ‘Zeis en Bijl’ organiseren we deze praktijkopleiding voor elke geïnteresseerde (van beginner tot gevorderde) midden in een prachtig natuurgebied van de Vallei van de Zwarte Beek.

Alle info & inschrijven? Hier even klikken!
 

Platform Openbaar Groen: een vernieuwde kijk op bermen

Op het Platform Openbaar Groen ism Provincie Limburg en Provinciaal Natuurcentrum Limburg op 22 maart toont recent onderzoek het grote belang van bermen aan voor planten én dieren. Schrijf je nu in door hier te klikken.

Recent onderzoek van het Provinciaal Natuurcentrum en specialisten toont het grote belang aan van bermen voor planten én dieren. Een wegbermbeheer dat rekening houdt met planten en kleine dieren draagt niet alleen bij tot de plaatselijke natuur, het werkt vaak ook kostenbesparend.

Deze studiedag presenteert het provinciaal onderzoek in 30 Limburgse bermen en reikt methoden aan om bij bermbeheer rekening te houden met dieren en planten. Verder wordt gekeken naar de voordelen van een ecologische maaier en nieuwe producten uit grasmaaisel. Tot slot presenteren twee gemeenten hun aanpak rond bermen.
 

Bloemenweides: aanleg & beheer

Bloemenweides bieden tal van voordelen: weinig onderhoud, zeer mooi, goedkoop in aanleg, voeding en huisvesting voor talloze insecten,...  Bloemenweides geven een mooi beeld door hun levendige kleuren. Ze kunnen dan ook een echte meerwaarde zijn langs wegen, in parken, in woonwijken of op een bedrijventerrein.  Maar er is natuurlijk meer! Bloemenweides dragen bij aan een hogere biodiversiteit in uw gemeente of uw bedrijf. De (wilde) bijen, hommels, vlinders en heel wat andere fauna kunnen er alleen maar van profiteren en op vooruit gaan.

We krijgen steeds meer vragen over bloemenweides … en dan vooral waarom het niet lukt.

Het correct en duurzaam aanleggen van een bloemenweide is geen evidente klus. Een slechte aanleg en een verkeerd onderhoud leiden al snel tot een achteruitgang van de beeldkwaliteit en een teleurstellend resultaat. Maar: een goed aangelegde bloemenweide is op termijn goedkoper in onderhoud dan een traditioneel gazon.

Cruciaal voor de aanleg van een bloemenweide is kennis over de groeiplek, het zadenmengsel, de aanleg en het maaibeheer. Ook vanuit een bestaand grasland of -perk kan een bloemenweide ontwikkeld worden door een correct beheer. We besteden ook aandacht aan het verschil met bloemenakkers. In de voormiddag houden we het eerder theoretisch en technisch. In de namiddag gaan we het terrein op.

Na deze cursus kan je zelf aan de slag om een bloemenweide aan te leggen of optimaal te beheren. Inschrijven kan door hier te kliken.
 

Het nieuwe natuurbeheerplan ontleed

De integratie van het bos- en natuurdecreet is volop aan de gang en moet leiden tot een ‘geïntegreerd natuurbeheer’.  Hierbij wordt  gestreefd naar een duurzame invulling van de ecologische, sociale en economische functies, afhankelijk van de doelstellingen van de eigenaar en de terreincondities. Verschillende terreintypes (bos, park, bermen, bomenrijen, …), verschillende eigenaars en verschillende ambities kunnen dan in één beheerplan gecombineerd worden.

Ook voor overheidsinstellingen en openbare besturen zal dit een rol gaan spelen. Het is nog niet verplicht maar het biedt voordelen om jouw beheerplan al volgens de nieuwe regelgeving op te maken.

Tijdens deze vorming gaan we in de voormiddag dieper in op het concept ‘geïntegreerd natuurbeheer’ en de nieuwe begrippen en principes van het geïntegreerde natuurdecreet. We verduidelijken ook de methodiek en onderdelen van de nieuwe beheerplanning. In de namiddag zullen we stap voor stap een natuurbeheerplan uitwerken zoals dat voor steden en gemeenten van toepassing kan zijn.

Wie afgelopen jaar het theoretische gedeelte al volgde, kan er voor kiezen enkel het praktische luik in de namiddag te volgen.

Praktische info & inschrijven: klik hier!
 

Warmathon

Centrum Duurzaam Groen was op de afspraak: lopen, wandelen en een drankje voor het goede doel. Samen met zusterorganisaties Talea en De Winning in Hasselt op Warmathon.

Bomenplannen

Bomenplannen zijn de opstap naar een duurzaam bomenbeleid. Bomen in het openbaar domein leveren tal van relevante nuttige diensten, maar al te vaak worden ze verguisd. Ze filteren fijn stof uit de lucht, capteren koolstofdioxide, gaan verdroging en het hitte eiland effect tegen, bevorderen de biodiversiteit enzoverder.

Met een doordachte visie kan elke stad en gemeente zijn bomenpatrimonium beheren. Een bomenplan voor het hele grondgebied is daarbij aangewezen. Eigenlijk is het een must voor elk bestuur dat duurzaam wil omgaan met haar bomen.

Een goed bomenplan is een leidraad voor beheerders én beleidsmakers die beslissingen moeten nemen over kapvergunningen, nieuwe aanplanten en de vervanging van al aanwezige bomen. De juiste boom op de juiste plaats moet daarbij altijd het uitgangspunt zijn.

In het kader van het project Ruimte voor Bomen, een samenwerking tussen Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen, gingen bijna alle Limburgse steden en gemeenten het engagement aan om duurzaam om te gaan met hun bomenpatrimonium. Daar hoort een degelijk en werkbaar bomenplan ongetwijfeld bij. De opmaak hiervan is geen vanzelfsprekende taak en vraagt heel wat gespecialiseerde kennis.

Centrum Duurzaam Groen maakt voor én met lokale overheden bomenplannen op.

Voor meer informatie over onze aanpak en een prijsvoorstel kan u bij ons terecht: jelle.vandenberghe@centrumduurzaamgroen.be of 0476 89 90 22 .
 

Faciliteiten & Verhuur

Centrum Duurzaam Groen beschikt over een vergaderzaal, leslokalen en een praktijklokaal. Deze kunnen gehuurd worden door groepen, verenigingen en bedrijven. De lokalen zijn standaard voorzien van een ingebouwde beamer, een projectiescherm en wifi. Een lokaal reserveren kan per dagdeel.
De vergaderruimte biedt plaats aan 20 personen. 30 personen kunnen ruim plaatsnemen in de leslokalen aan tafel. Het praktijklokaal om oa kleinere machines te sleutelen is ideaal voor groepen tot 10 personen.
Aan het gebouw beschikken we over een eigen groene parking. Catering is in overleg af te spreken. Koffie en water zijn altijd aanwezig. Andere dranken kunnen besproken worden. Een broodjeslunch behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer info en reservaties: 0470 210 867 of jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be
 

Ruimte voor Bomen

De eerste klimaatboom in ondertussen geplant. En alle Limburgse steden en gemeenten halen op dit ogenblik ook hun boom af.

Klimaatverandering is een probleem dat hoog op de agenda staat. Wereldwijd veroorzaakt de klimaatopwarming schade aan ecosystemen, economie en levenskwaliteit. Ook op lokaal vlak zien we effecten zoals stijgende temperaturen, hevige stortbuien met lokale wateroverlast, langere droge periodes voor de landbouw, ...

'Ruimte voor bomen' biedt een van de mogelijke antwoorden. Limburg.net zorgt ervoor dat Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met de Limburgse steden en gemeenten effectief bomen kan aanplanten. Bomen hebben immers heel wat positieve functies op vlak van klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Ze dragen bij aan een gezonder woon-, werk- en leefklimaat. Vertalen we deze waarde in geld, dan betalen bomen zich dubbel en dik terug.

Bomen zorgen voor ons, maar dan moeten wij ook zorg dragen voor bomen. Daarom staat het laatste Platform Openbaar Groen in het teken van 'Ruimte voor Bomen'.

 

Programma en praktische info vindt u door hier te klikken.

Deelname is gratis, maar om praktische redenen vragen we je om in te schrijven. Dit kan tot en met 8 december via mail naar knooppuntmilieu@limburg.be.

Dit Platform Openbaar Groen wordt u aangeboden door Provincie Limburg en Centrum Duurzaam Groen ism Limburg.net.