Functioneel luchtgroen – Oosterring Genk

Functioneel luchtgroen – Oosterring Genk

De woonwijk Sledderlo, deelgemeente van de stad Genk, heeft reeds geruime tijd last van twee lokale bronnen van fijn stof: de metaalverwerkende nijverheid en het verkeer op de Oosterring. Dit laatste zorgt ook voor geluidsoverlast.
De stad Genk heeft een masterplan opgesteld voor de toekomstige duurzame ontwikkeling van Sledderlo. Een van de elementen van dit plan is de verbering van de luchtkwaliteit door vermindering van de hoeveelheid fijn stof en de beperking van de geluidsoverlast.

Ter hoogte van Sledderlo worden de gescheiden rijstroken van de Oosterring naast mekaar gelegd, waardoor de berm tussen de Oosterring en de dichtstbijzijnde bewoning veel breder wordt.
De stad Genk wil deze buffer zo inrichten dat een positief effect gerealiseerd wordt op vlak van luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
Centrum Duurzaam Groen vzw werkt samen met zijn partners een ontwerp uit voor de landschappelijke inrichting van deze berm rekening houdend met de vooropgestelde uitgangspunten.

Het project heeft als doel het opmaken van een ontwerpadvies voor de landschappelijke inrichting van de brede berm, die vrijkomt na de verplaatsing van de rijstroken, met functioneel luchtgroen waardoor de luchtkwaliteit in de woonwijk verbetert en de geluidsoverlast beperkt wordt.
Bij de opmaak van het ontwerpadvies zal er rekening gehouden worden met de landschappelijke inplanting in de omgeving, maximaal mogelijk behoud van de bestaande beplanting, maximale inzet van streekeigen groen en de uitbreidbaarheid van de maatregel.

Voor de realisatie van dit project werkt Centrum Duurzaam Groen samen met haar partners BELW Advies uit Wageningen en Hogeschool PXL.
BELW Advies staat in voor het advies omtrent luchtgroen, maakt het ontwerp op en assisteert bij de communicatie en de kennisoverdracht.
Centrum Duurzaam Groen staat in voor de algemene coördinatie en verzorgt samen met Hogeschool PXL de kennisoverdracht.

Het project wordt als case opgenomen in het lopend Interreg project “Toepassen Functioneel Groen”.  Dit project is een samenwerking tussen diverse Vlaamse en Nederlandse partners en loopt tot half 2012.

In dit kader vindt een toetsing plaats van de voorgestelde maatregelen en de effectiviteit op vlak van verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast.  Het project “Oosterring Genk” wordt ook opgenomen in het profielenboek van het Interreg project.
Opname in het Interreg project is een absolute meerwaarde voor de stad Genk en de partners op valk van kennisopbouw en -uitwisseling.

Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg.